Wysokobarierowa monofolia przeznaczona do sterylizacji lub pasteryzacji o właściwościach zgrzewalnych do pakowania produktów spożywczych

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Lata 2014-2020

I Oś Priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Wysokobarierowa monofolia przeznaczona do sterylizacji lub pasteryzacji o właściwościach zgrzewalnych do pakowania produktów spożywczych”

Celem Projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnej dwuosiowo orientowanej folii poliestrowej BOPET, napylonej tlenkami aluminium AlOx oraz poddanej procesowi powlekania, która zostanie wdrożona do działalności gospodarczej Spółki, a następnie wprowadzona na rynek.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych na rynku zostanie zaoferowany innowacyjny produkt – barierowa monofolia o właściwościach zgrzewalnych, nadająca się do pasteryzacji lub sterylizacji, umożliwiająca: zmniejszenie wagi opakowania (poprzez wyeliminowanie laminacji standardowej folii PET z takimi materiałami jak: folia PP, PP/EVOH/PP, aluminium, dzięki czemu zmniejszona zostanie ilość surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji masa odpadu opakowaniowego, wydłużenie przydatności produktu do spożycia, poprzez właściwości powleczenia oraz warstwy napylonych tlenków aluminium mających za zadanie, zabezpieczenie przed wysychaniem/psuciem się produktu; 100% recycling opakowania, ze względu na strukturę folii.

Wartość projektu: 3 403 931,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 428 356,57 PLN