Administratorem danych osobowych jest Eurocast Sp. z o.o., adres: ul. Wejherowska 9 84-220 Strzebielino. Dane kontaktowe do IDO: tel. +48 601 520 069 , ido@eurocast.pl  / www.eurocast.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją, ewentualnie dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Przetwarzanie jest niezbędne do w/w celów na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 2016/679 UE (RODO). Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności na stronie internetowej: www.eurocast.pl

For the purpose of applicable data protection legislation (including but not limited to the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (the “GDPR”), the company responsible for your personal data is Eurocast Sp. z o.o., ul. Wejherowska 9, 84-220 Strzebielino, contact Data Protection Officer: ido@eurocast.pl/ www.eurocast.pl. Article 6(1)(f) of the GDPR is the one that is relevant here – it says that we can process your data where it “is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights or freedoms of you which require protection of personal data.” You have the right to require that the Company rectify, remove or restrict the processing of your personal data and the right to object to such processing. If you suspect any misuse or loss of or unauthorized access to your personal information contact local supervisory authority President Personal Data Protection Post: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. We invite you to read the Privacy Policy on the website: www.eurocast.pl

Ten mail (oraz jego załączniki) są poufne i przeznaczone dla konkretnego odbiorcy, a także mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli nie jesteście Państwo odbiorcą tej wiadomości, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy, a także o nieujawnianie jej zawartości komukolwiek, niewykorzystywanie jej w jakimkolwiek celu, nieprzechowywanie jej oraz niedokonywanie jej kopii na jakimkolwiek nośniku. Uprzejmie prosimy o zawiadomienie nas w przypadku, jeżeli jakakolwiek cześć tej transmisji została nieprawidłowo przesłana.

This e-mail (and any attachments) is confidential to the intended recipient and may also be privileged. If you are not the intended recipient please notify us immediately and do not disclose the contents of the message to any person, use it for any purpose, or store or copy it in any medium. Please contact us immediately if any part of this transmission is incorrectly received.